หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านปิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านปิน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
“บ้านปินน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมดี
คนมีการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรม
ก้าวนำด้านบริหาร บริการเป็นเลิศ”
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านปิน

 
  พันธกิจ  
     
     
 
ส่งเสริมและพัฒนา การศึกษา การทำมาหากินของประชาชน สุขภาพและอนามัย กีฬาและนันทนาการพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย ส่งเสริมสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในในชีวิตและทรัพย์สิน
 
อุปถัมภ์ศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
 
อนุรักษ์และบำรุงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล
 
วางผังเมือง พัฒนาสาธารณูปโภค การก่อสร้าง การคมนาคมและขนส่ง
 
บริหารตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบูรณาการทุกระดับทุกภาคส่วน และปลุกหน้าที่พลเมืองให้แก่ประชาชน
     
 
  ยุทธศาสตร์  
     
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย สู่การเรียนรู้ ตลอดชีวิตเพื่อสังคมบนฐานความรู้ และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ส่งเสริมทำมาหากินของประชาชน การเกษตร ปศุสัตว์ การประมง อุตสาหกรรม ธุรกิจการพาณิชย์บริการ ศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การเข้าถึงแหล่งทุนตลาดและการตลาด พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพและอนามัยการป้องกันโรค พัฒนาการบริการสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพและ ฌาปนสถานและสุสาน

ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ การออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สถาบันครอบครัวและวันสาคัญ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่ประชาชนและให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และคนยากจน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติดสิ่งเสพติด ความมั่นคงในมนุษย์และทรัพย์สิน
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
แนวทางการพัฒนา

ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนา และวันสำคัญทางศาสนา

เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
และสถาบันหลักที่สำคัญของชาติและวันสำคัญ

น้อมนำพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และสนองโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชเสาวนีย์

อนุรักษ์และฟื้นฟู สืบสาน บำรุงศิลปะ ศิลปะการแสดงและการดนตรี ที่เป็นมรดกของชาติและการแสดงพื้น บ้าน จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อนุรักษ์ บำรุงรักษาและปฏิสังขรณ์วัตถุโบราณ ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงมหรสพ และที่เป็นอัตลักษณ์ ของท้องถิ่น

สร้างสันติสุข ความสามัคคีและความปรองดอง สมานฉันท์ในสังคม และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ศิลธรรม ค่านิยมแก่ประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-949-8987