.......... สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5458-1258 ............
 
. . . . .ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ท ศ บ า ล ตำ บ ล บ้ า น ปิ น. . . . .  

 


เทศบาลตำบลบ้านปิน
BANPIN MUNICIPALITY

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านปิน

                                ชุมชน “บ้านปิน” ก่อตั้งขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน จากตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งในสมัยพุทธกาลนั้น  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์สำเร็จพระอรหันต์ (ตรัสรู้) แล้ว พระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์  จำนวน 500  รูป  ได้เสด็จมาที่เขาดอยน้อย  (วัดพระธาตุดอยน้อยในปัจจุบัน)   ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านปิน ประมาณ  1 กิโลเมตร ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดราษฎร และมีหญิงหม้ายคนหนึ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้น  จึงได้ถอดปิ่นทองซึ่งปักที่มวยผม ถวายแด่พระพุทธองค์เพื่อเป็นพุทธบูชา  พระองค์ได้ทรงรับไว้และได้มีพุทธทำนายว่าในอนาคตกาลบริเวณนี้จะเกิดเป็นบ้านเมืองรอบ ๆ เขาแห่งนี้  และมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา  แลมีชื่อว่า  “บ้านปิ่น” ซึ่งต่อมาได้เรียกเป็น “บ้านปิน” จนถึงปัจจุบัน   แผนที่

ประวัติการก่อตั้ง

แต่เดิมอำเภอลอง อยู่ในปกครองจังหวัดลำปาง จนกระทั่ง พ.ศ. 2474  ได้มีการจัดแนวเขตจังหวัดขึ้นใหม่ จึงได้โอนอำเภอลองไปขึ้นกับจังหวัดแพร่ เพราะการคมนาคมและติดต่อราชการใกล้กว่า ซึ่งสุขาภิบาลบ้านปิน ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2505 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ซึ่งสุขาภิบาลบ้านปิน ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2505  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยรวมเอาสองหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลอง 5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดแพร่ 35 กิโลเมตร

พื้นที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์

                                เทศบาลตำบลบ้านปิน ตั้งอยู่เลขที่ 77 ถนนจรูญลองรัฐ มีพื้นที่ประมาณ 1.6 ตร.กม. หรือประมาณ 1,000 ไร่ มีถนนสายลอง-แพร่ ผ่านไปจังหวัดลำปางและภาคเหนือตอนบน มีทางรถไฟสายเหนือ “กรุงเทพ-เชียงใหม่”   มีลำห้วยไหลผ่าน 2 สายคือ ลำห้วยแม่ลาน และลำห้วยแม่ยาก ซึ่งราษฎรได้อาศัยทำนาและปลูกพืชอื่นๆ
เทศบาลตำบลบ้านปิน มีชุมชนในปกครองทั้งหมด 6 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนบ้านบนเหนือ
2. ชุมชนบ้านบนสวรรค์
3. ชุมชนบ้านบนใต้
4. ชุมชนบ้านใน
5. ชุมชนบ้านใหม่-ตลาด
6. ชุมชนบ้านหลิ่ง-บนนา

 การปกครอง
การปกครอง เทศบาลตำบลบ้านปินมีเขตการปกครอง 2 หมู่บ้าน
มีจำนวน ประชากร   ดังนี้

ตำบล/หมู่

ชาย

หญิง

รวม

ตำบล บ้านปิน
หมู่ 4
หมู่ 5

รวม


458
647

1,105


540
761

1,301


998
1,408

2,406

 

มีจำนวน ครัวเรือน  ดังนี้


ตำบล/หมู่

รวม

ตำบล บ้านปิน
หมู่ 4
หมู่ 5

รวม


332
443

775

 

การคมนาคม

                                เทศบาลตำบลบ้านปินมีถนนสายลอง-แพร่(ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1023) สามารถเดินทางไปจังหวัดลำปางและภาคเหนือตอนบนได้ และมีทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่(ทางรถไฟสายเหนือ) ผ่านที่สถานีรถไฟบ้านปิน การคมนาคมสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ และมีรถประจำทางวิ่งผ่านตลอดวัน
สภาพการคมนาคมในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านปินมีถนนเทศบาลที่รับผิดชอบ แยกเป็น
ถนนคอนกรีต คสล.            5,585      เมตร
ถนนลาดยาง                         1,586      เมตร
ถนนลาดยางสายลอง-แพร่ ของกรมทางหลวงผ่านเป็นระยะทาง 2,000 เมตร

แหล่งน้ำสาธารณูปโภค


เทศบาลตำบลบ้านปินมีลำห้วยไหลผ่าน จำนวน 2 สายคือ ลำห้วยแม่ลานเป็นลำห้วยที่มีขนาดใหญ่และได้เรียงหินยาแนวกันตลิ่งพังไว้ และมีถนนเลียบลำห้วย เทศบาลฯ ได้ประดับไฟกิ่งไว้ สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ และลำห้วยแม่ลานนี้ ทุกปีเทศบาลจะใช้เป็นที่จัดงานประเพณีลอยกระทงทุกปี  และอีกลำห้วยหนึ่งคือ ลำห้วยแม่ยากเป็นลำห้วยที่มีขนาดกลางและได้เรียงหินยาแนวกันตลิ่งพังไว้ และมีถนนเลียบลำห้วย
ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลบ้านปินสามารถใช้น้ำในลำห้วยทั้งสองใช้ในการเกษตรกรรมได้ตลอดปี

 การประกอบอาชีพ

                                ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 85 ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 10 และประกอบอาชีพอื่น ๆ (ค้าขายและทอผ้าตีนจก) ร้อยละ 5
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ราษฎรเพาะปลูกมี  ข้าวเหนียว  ข้าวโพด  ถั่วลิสง  ถั่วเหลือง  ผักกาดเขียวปลี  แตงกวา  มะระ  มะเขือเทศ
การส่งเสริมอาชีพรายได้ให้แก่ราษฎร เทศบาลตำบลบ้านปินได้เร่งจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ราษฎรสามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี โดยได้วางแผน/โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายกักเก็บน้ำและขุดลอกลำห้วย คลองที่ตื้นเขินเป็นประจำ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน ผลิตภัณฑ์การถนอมอาหารจากพืชและสัตว์ (แหนม, น้ำพริกลาบ)
จัดอบรมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี เช่น อาชีพเสริมสวย และนวดหน้า

 การรักษาความสงบเรียบร้อย

                                เทศบาลตำบลบ้านปินมีหน่วยงานที่ช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับราษฎร เมื่อเกิดเหตุร้ายสามารถแจ้ง และขอความช่วยเหลือได้ทันที มีดังนี้
หน่วยบริการประชาชน ที่ทำการตำรวจชุมชน กลุ่มสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลบ้านปิน และเทศบาลตำบลบ้านปิน  สถานที่ราชการ

สถานที่หรือหน่วยงานของทางราชการที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลมี  7  แห่ง ดังนี้
สถานที่หรือหน่วยราชการ

จำนวน

- สถานีอนามัยบ้านปิน
- ที่ทำการตำรวจชุมชน
- หมวดการทางลอง
- โรงเรียนประถมศึกษา
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลอง
- สถานีรถไฟบ้านปิน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1
1
1
1
1
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

 ศาสนสถาน

                                ศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลมี 3 แห่ง ดังนี้

ศาสนสถาน

จำนวน

- วัดพุทธศาสนา
- ศาลเจ้า
- โบสถ์คริสตจักร

1
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง

  สถานที่แนะนำ/ท่องเที่ยว/สินค้า OTOP

ร้านกาญจนา
ร้านกาแฟแห่ระเบิด

1 แห่ง
1 แห่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ช่วงเดือน

- ประเพณีบรรพชาอุปสมบท
- ประเพณีสงกรานต์
- วันวิสาขบูชา
- วันเข้าพรรษา
- ประเพณีสลากภัต
- วันออกพรรษา
- ประเพณีลอยกระทง

มีนาคม – พฤษภาคม
เมษายน
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ตุลาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน

 กิจกรรมที่สำคัญในรอบปี

               กิจกรรม

ช่วงเวลา

งานวันเด็กแห่งชาติ
งานวันสถาปนา โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
งานกีฬาเทศบาล - ชุมชนสัมพันธ์

มกราคม
14  กุมภาพันธ์
14  กุมภาพันธ์

สถานที่พักผ่อนหย่อยใจและออกกำลังกาย

                                เทศบาลตำบลบ้านปินมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกาย คือ
- สวนสาธารณะสมเด็จย่า 90 (สถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ)
- สวนสาธารณะหนองเคียน (สระว่ายน้ำ)
- ลำห้วยแม่ลาน (บริเวณถนนเลียบลำห้วยแม่ลานหลังสถานีรถไฟบ้านปิน)
- สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปิน (สนามเปตอง, สนามตะกร้อ, สนามแบดมินตัน
- สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปิน
- ลานกีฬาหน้าวัโพธิบุปผาราม ศาลเจ้าเก่าป้องเฒ่ากรุง (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง)

 
 ทำเนียบคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน

                                ก. คณะผู้บริหาร

1.
2.
3.
4.
5.

นายพิรุณ เวียงชัย
นายสำราญ มูลมะณี
นายเมธี จันใส
นายพิสิษฐ์ บ้านปิน
ร.ต.ต.สมศักดิ์ จันทร์สุเทพ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

                                ข. สมาชิกสภาเทศบาล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายอุดม เพียสนิท
นายสำเริง คำอ้าย
นายอติชาต อินทุภูติ
นางวรินท์ศยา เสงี่ยมวิบูล 
นายสมหมาย อุตรไชย
นางนพมาศ จากน่าน 
นายพจน์ กันทะด้วง
นายสีนุด จินะการณ์ 
นางปรานอม กาวีเปิบ 
นายสมนึก อิวปลา
นางรำพัน จันทร์สุเทพ
นายบุญผ่าน วิเศษสถาพร 

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

 ทำเนียบข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านปิน (รวม 43 คน)
ก. พนักงานเทศบาล


1.

นางสุนันทา กรมกอง

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)

2.

นายจักรภัทร ศรีสุริยะธาดา

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7)

3.

นางชนิตา  สนโต

รก.หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7)

4.

นายกิตติภูมิ ธนูมาศ

รก.ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง 6)

5.

นางสาวรัตนา ลำเต็ม

รก.ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6)

6.

นายศดานนท์ จากน่าน

เจ้าพนักงานธุรการ 5
7.

นายวิเชียร จรวุฒิพันธ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5

8.

นางสมเพชร ขอนวงค์ นักวิชาการศึกษา 5

9.

นายแมน ทิพยวงศ์ นักพัฒนาชุมชน 5

10.

นายพรเลิศ สุขวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5

11.

นายสุริยัน คำสม

บุคลากร 4

12.

นายพนัส หินทองแท้

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 4

13.

้ นางสาวจีระวรรณ เขียวขำ

เจ้าพนักงานธุรการ 4

14.

นางสาวเปรมยุตา อินทรโกศล จพง.พัฒนาชุมชน 3
15.
นางสาวดวงหทัย อุดสม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4
16.
นางวราภรณ์ ปกรณ์รัตน์ จพง.จัดเก็บรายได้ 4
17.
น.ส.รวิชา หม่องนันท์ จพง. ธุรการ 2
     

                     ข. ลูกจ้างประจำ


1.

น.ส.นภัสนนท์ ชูเกียรติ

พนักงานพิมพ์ดีด

2.

นายเจริญ กิตติเจริญศักดิ์

พนักงานวิทยุ

3.

นายนิตย์ เดชาวุฒิ

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ

4.

นายเดช อุดสม

พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง

 

 

 

                                ค. พนักงานจ้างตามภารกิจ


1.
นายมานพ เดชาวุฒิ พนักงานขับรถยนต์

2.

นายประเทือง ชนสยอง พนักงานขับรถยนต์

3.

นายสมภพ ขุนแร่ ลูกมือช่างงานแผนที่ภาษีฯ

4.

นายนิรันดร์ อุดสม ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

5.

นายนพดล อินทรมณีพันธ คนงานเก็บค่าธรรมเนียมขยะฯ

6.

นายสุรพล ธิปิน คนงานตกแต่งสวน

7.

นายจรัส เจริญศิริ คนงานประจำรถขยะ

8.

นายบรรดา อุดสม คนงานประจำรถขยะ

9.

นายชาตรี ถาป้อม คนงานประจำรถขยะ

10.

นางสาวสุนันทา กินสา

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

11.

นางมารศรี ยอดวงค์

ผู้ดูแลเด็ก

12.

นางศิริพร จิตมะโน

ผู้ดูแลเด็ก

13.

นางสาวพิชญา นาระกันทา

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

14.

นางสาวกานดา หม่องนันท์ ผู้ช่วยธุรการ
15.

นายกองแก้ว จากน่าน

ผู้รับจ้าง
16.

นายไพโรจน์ ชัยมงคล

ผู้รับจ้าง
     
     
   
 ประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านปิน

                                มีนายสมศักดิ์ วงศ์หลวง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปิน เป็นประธาน และมีผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ ร่วมเป็นประชาคมเมือง     รวมจำนวนทั้งสิ้น    25    ท่าน   ได้แก่   ผู้แทนจากฝ่ายบริหาร   ผู้แทนฝ่ายประชาชน   ผู้นำทางศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน   ผู้แทนกลุ่มอาชีพ   ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน   และผู้แทน อสม.

 ด้านส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ

                                ด้านการกีฬา ได้จัดสร้างนามบาสเก็ตบอล สนามตะกร้อ และสนามแบดมินตัน สถานที่ออกกำลังกายไว้ตามสวนสาธารณะรวมทั้งสระว่ายน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์สนามเด็กเล่นไว้บริการแก่ราษฎรโดยไม่คิดค่าบริการ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งไว้บริการที่ลานกีฬาหน้าวัดโพธิบุปผาราม และศาลาเจ้าเก่าป้องเฒ่ากรุง

 สวัสดิภาพของประชาชน

                                ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของราษฎร เนื่องจากถนนสายลอง-แพร่ และทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ตัดผ่านเทศบาลตำบลบ้านปิน และเพื่อความปลอดภัยของราษฎร เทศบาลตำบลบ้านปินได้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรตามทางผ่านและทางแยกต่าง ๆ จำนวน 2 ชุด ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าทุกจุด จากการไฟฟ้าอำเภอลอง (รวมทั้งในบริเวณสวนสาธารณะ) และ สภ.อ.ลอง ได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในท้องที่ 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง และออกตรวจรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืนเป็นประจำ
ส่วนถนนในเขตเทศบาลนั้น ทางเทศบาลตำบลบ้านปินได้ติดตั้ง กระจกมุม ในบริเวณทางแยกต่าง ๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน

 เทศบาลตำบลบ้านปิน ประกาศสงครามต่อต้านยาเสพติด

                                เทศบาลตำบลบ้านปิน ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อต้านยาเสพติด และเทศบาลตำบลบ้านปินมีอาสาสมัครป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำหมู่บ้าน มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้นำในหมู่บ้าน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และเป็นกำลังหลักในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้าน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาเทศบาลฯ มีสนามกีฬาต้านยาเสพติดในเทศบาล

 การบริหารการพัฒนาเทศบาล

                เทศบาลตำบลบ้านปิน ประสบผลสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาเกือบทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งประสบผลสำเร็จติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 20 ปี นับแต่กระทรวงมหาดไทยได้รณรงค์ และจัดให้มีการประกวดสุขาภิบาลด้านการรักษาความสะอาดเป็นต้นมา
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทศบาลตำบลบ้านปินรักษามาตรฐานการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนมาจาก
1. การประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรรู้และข้าใจในนโยบายทุกระดับ
2. สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสียสละเอาใจใส่ตรวจตราแนะนำ และได้กระทำเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน โดยได้มอบให้สมาชิกสภาเทศบาลรับผิดชอบในแต่ละชุมชน
3. ราษฎรทุกหลังคาเรือนได้ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดีตลอดมา
4. ได้มีการปลูกจิตสำนึกเด็กๆ ในการรักษาความสะอาด โดยเริ่มตั้งแต่โรงเรียนประถมในเขตเทศบาล (โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)

ผลชี้วัดความสำเร็จดูได้จากรางวัลที่ได้รับ ซึ่งมาจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านปินทำให้ได้รับรางวัล จากโครงการประกวดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรมการปกครองและสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ดังน
ี้
          1. การประกวดสุขาภิบาลดีเด่นทั่วราชอาณาจักร คือ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.

2526
2527
2528
2529
2530
2532
2533
2534
2535
2536
2538

รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่

3
2
2
1
1
2
2
1
1
2
3

ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภทสุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล

              2. การประกวดเทศบาลกรมการปกครองร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  คือ

12.
13.
14.

ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.

2543
2544
2545

รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่

1
1
2

ประเภท
ประเภท
ประเภทเทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

          3. ปีงบประมาณ 2544 ได้รับรางวัลจากกรมอนามัย คือ
รางวัล   “สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ” และ
รางวัล   “คุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค”

          4. ปีงบประมาณ 2549 ได้รับรางวัลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขคือ
รางวัล “ การประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดี”

          5. ปีงบประมาณ 2550
          ได้รับรางวัลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขคือ
รางวัล “ การประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก”
          ได้รับรางวัลจากจังหวัดแพร่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ คือ
รางวัล “ รางวัลดีเด่นด้านอาหารปลอดภัย การประกวดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ อปท. ระดับอำเภอ ประจำปี 2550”

          6. ปีงบประมาณ 2551 ได้รับรางวัลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขคือ
รางวัล “ การประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก”

          7. ปีงบประมาณ 2552 ได้รับรางวัลจากสภาวิศวกร คือ
รางวัล “ Prime Minister Road Safety Award” จาก นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัย
รางวัล “ รางวัลชนะเลิศ ระดับเทศบาล โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 5 จาก นายทวี บุตรสุนทร นายกสภาวิศวกร ”
รางวัล " รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง โครงการประกวด “ จังหวัดสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ดีเด่น
                 ”
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จาก นายสัตวแพทย์ทฤษดี   ชาวสวนเจริญ   รองอธิบดีกรมปศุสัตว

           
8. ปีงบประมาณ 2554 ได้รับรางวัลจากสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจ ไทยต้านภัยเอดส์ คือ
ได้รับรางวัล “ มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน ASO Thailand ระดับทอง"
ด้รับรางวัล " ชมเชยเทศบาลน่่าอยู่อย่างยั่งยืน ขนาดเล็ก โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2552"
                 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 แนวทาง และโครงการที่จะดำเนินงานต่อไป

       แนวทางและโครงการที่เทศบาลตำบลบ้านปินจะดำเนินการต่อไปในอนาคต เพื่อพัฒนาเทศบาลฯ ให้เจริญแบบยั่งยืน คือ
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและประมง
2. โครงการส่งเสริมอาชีพทุกประเภท
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
5. โครงการด้านอนามัยครอบครัว และสิ่งแวดล้อม
6. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7. โครงการด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา