.......... สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5458-1258 ............
. . . . .ป ร ะ ก า ศ ส อ บ ร า ค า เ ท ศ บ า ล ตำ บ ล บ้ า น ปิ น. . . . .  
 

ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2558