.......... สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5458-1258 ............
 

ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านปิน
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการรับชำระภาษี