.......... สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5458-1258 ............
. . . . .ป ร ะ ก า ศ ส อ บ ร า ค า เ ท ศ บ า ล ตำ บ ล บ้ า น ปิ น. . . . .  
 

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ปี พ.ศ. 2560 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านปิน 12 ต.ค. 60
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 28 ต.ค. 59
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปิน เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 7 ต.ค. 59