.......... สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5458-1258 ............
 

ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านปิน
รายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 4 มี.ค. 2562    
  รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการรับชำระภาษี