.......... สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5458-1258 ............
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบ้านปิน
203/1 หมู่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
โทร. 054-583-076 หรือ FB : www.facebook.com/banpinpawnshop
  
 

... บริหารโปร่งใส มั่นคงก้าวไกล ใส่ใจบริการ ...

   

โครงสร้างบุคลากรสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบ้านปิน

 
   

นางสุกานดา ดอนชัย

ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบ้านปิน

 
   

น.ส.พีระพรรณ ปิติศิริ

พนักงานบัญชี

 
   

นางพิชญา ทิพยวงค์

พนักงานรักษาของ

 
   

นายจีรวัฒน์ คำเมืองมูล

พนักงานเขียนตั๋ว

 
   

นายเจนวิทย์ คำเขื่อน

พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด

 
       
       
   

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบ้านปิน (โรงรับจำนำ)
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
หยุด วันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
และตามประกาศ สำนักงาน จ.ส.ท.

 
   
รายละเอียดการให้บริการ
 
   

(1) รับจำนำทรัพย์สิน
ทองคำ นาค เพชร นาฬิกา แว่นตา เครื่องมือช่าง กล้องถ่ายรูป โทรทัศน์ เครื่องเสียง จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ไม่รับจำนำ ของที่มีทะเบียนทุกประเภท **ทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่า 4 เดือน และไม่มาไถ่ถอนภายใน 30 วัน จะหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของ สถานธนานุบาลฯ และนำออกประมูลจำหน่ายต่อไป

 

 
   

(2) อัตราดอกเบี้ย เงินต้นรับจำนำ
**เงินต้น 1-5,000.- บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน
**เงินต้น 5,001-30,000.-บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน
**ตั๋วจำนำ 1 ใบไม่เกิน 100,000.-บาท
**วงเงินรายละไม่เกิน 500,000.-บาท
การคิดดอกเบี้ย ไม่เกิน 15 วันคิด ครึ่งเดือน เกินกว่า 15 วันคิด 1 เดือน
*ตั๋วจำนำมีอายุ 4 เดือน ผ่อนผัน 30 วัน*

 

 
   

(3) การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
ทำการประมูลจำหน่ายทุกวันเสาร์แรก ของทุกเดือน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หน้าสถานธนานุบาลฯ โดย วิธีการประมูล ด้วยวาจา

 

 
   

(4) การรับจำนำ
ผู้จำนำ ยื่น บัตรประชาชนหรือบัตรแทนฯ พร้อม ทรัพย์สิน
ณ ช่องรับจำนำ การไถ่ถอน,การส่งดอกเบี้ย ผ่อน - เพิ่ม - เงินต้น
นำตั๋วรับจำนำ อายุไม่เกิน 4 เดือน 30 วัน ยื่นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ช่องหมายเลข 1 โปรดแจ้งว่าต้องการบริการใด เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง ในการให้บริการแก่ท่าน

 

 
   

(5) การมอบฉันทะ
1. ผู้จำนำ
ต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นทำการไถ่ถอน-ส่งดอกเบี้ย แทน
ต้อง พิมพ์ลายนิ้วมือ หัวแม่มือ ขวา ในช่อง ผู้มอบฉันทะ ลักษณะเช่นเดียวกับที่ทำไว้คราวจำนำด้านหลังตั๋วจำนำให้ ชัดเจน ตรวจสอบได้ จะต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ สกุล
ที่อยู่ต่างๆในช่อง มอบฉันทะด้านหลังตั๋วจำนำให้เรียบร้อย
พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. ผู้รับมอบฉันทะ ต้องนำตั๋วจำนำและบัตรประจำตัวหรือบัตรแทนบัตรประชาชนฉบับจริงของตนเอง
(พร้อมสำเนา 1 ฉบับ) มาแสดงต่อพนักงาน เพื่อบันทึกเป็น ผู้ทำการแทน หมายเหตุ (ตั๋วใหม่จะเปลี่ยน ชื่อ เป็นชื่อของผู้มาทำการแทน ในกรณี ส่งดอกเบี้ย ผ่อน - เพิ่ม เงินต้น)

 

 
   

(6) ตั๋วจำนำหาย
1. ผู้จำนำ นำบัตรประชาชนหรือบัตรแทนบัตรประชาชน มาติดต่อสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบ้านปิน ด้วยตนเอง
2. พนักงานจะทำการตรวจสอบและออก ใบแจ้งตั๋วหาย เพื่อดำเนินการ
2.1 นำไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจอำเภอลอง
2.2 ไปที่ว่าการอำเภอลอง เพื่อให้ นายอำเภอ หรือผู้รับมอบอำนาจ ลงนาม พร้อมประทับตราประจำตำแหน่ง
เมื่อเสร็จแล้วตามข้อ 2 ให้นำใบไปแจ้งตั๋วหาย ทำการ ไถ่ถอนหรือส่งดอกเบี้ย
หมายเหตุ การแจ้ง ตั๋วหาย ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่แจ้งตั๋วหายเท่านั้น