.......... สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5458-1258 ............
. . . . .ป ร ะ ก า ศ ส อ บ ร า ค า เ ท ศ บ า ล ตำ บ ล บ้ า น ปิ น. . . . .  
 

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

งบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2560      
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ฌาปนสถานนาเมี่ยง หมู่5 ต.บ้านปิน 28 ส.ค. 60
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านใหม่-ตลาด หมู่ 4 ต.บ้านปิน 28 ส.ค. 60
    โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวงศ์ นันทะไชย ถึงบ้านนายพิศิษย์ มังคลานันท์ ชุมชนบ้านใน หมู่ 5 ต.บ้านปิน 21 ส.ค. 60
    โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฌาปนสถานนาเมี่ยง ชุมชนบ้านบนเหนือ หมู่ 5 ต.บ้านปิน 21 ส.ค. 60
    โครงการติดตั้งเชื่อมวางท่อเมนประปา P.V.C. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวรวม 270 เมตร 21 ส.ค. 60
    โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ลาน ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม. 21 ส.ค. 60
    โครงการก่อสร้างราวเหล็ก สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร ถนนเลียบลำห้วยแม่ลาน 21 ส.ค. 60
    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อครกและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และก่อสร้างอาคาร ขนาด 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 0.4 เมตร 21 ส.ค. 60
    โครงการทาสีจราจรขอบทางเท้าและราวสะพาน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตรม. และตีเส้นจราจร,ทางม้าลาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตรม. และทาสีสระน้ำ ขอบม้านั่ง กระถางดอกไม้ ขอบวงรอบปูน 21 ส.ค. 60
    โครงการปรับปรุงต่อเติมห้อง ขนาดกว้าง 2.8-6.6 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตรม. และ รั้วเหล็กสูงเฉลี่ย 1.5 เมตร 21 ส.ค. 60
    โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร 21 ส.ค. 60
    โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ชุมชนบ้านบนใต้ หมู่ 5 ต.บ้านปิน 21 ส.ค. 60
    โครงการเสริมไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0-2.5 เมตร ยาว 61 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 106.75 เมตร 21 ส.ค. 60
    โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านใน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 21 ส.ค. 60
    *ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถานนาเมี่ยง ชุมชนบ้านบนเหนือ หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 4 ส.ค. 60
    *ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนางมอญแก้ว กันทะเขียวถึงบ้านนางรัตนา กาวิเปิบ ชุมชนบ้านบนนา ม.4 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 12 มิ.ย. 60
    *ประกาศ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันการน้ำกัดเซาะลำห้วยแม่ลาน ชุมชนบ้านหลิ่ง ม.4 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 12 มิ.ย. 60

 

  *ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองประกวดราคา 21 ธ.ค. 59
    *ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 21 ธ.ค. 59
    * ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านใหม่-ตลาด ม.4 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 01 ธ.ค. 59
ปี พ.ศ. 2559   * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำห้วยแม่ลานสายปงขมิ้น 26 เม.ย.59
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำห้วยแม่ลานบ้านนางแดงถึงบ้านนายชลชุมชนบ้านใหม่ตลาด หมู่ 4 ต.บ้านปิน 18 ม.ค. 59
    * ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ 28 ธ.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบ้านปิน จำนวน 4 รายการ 3 พ.ย. 58
    * ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 22 ต.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ชุมชนบ้านใหม่-ตลาด หมู่ที่ 4 ต.บ้านปิน 9 ต.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายปงขมิ้นบริเวณสวนนายสมศักดิ์ นาระกันทา ชุมชนบ้านบนนา หมู่ที่ 4 ต.บ้านปิน 9 ต.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(พ่อเฒ่าหลวง) ชุมชนบ้านบนเหนือ หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน 9 ต.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูจากสะพานบ้านก้องฝายถึงอาคารเอนกประสงค์ชุมชนบ้านหลิ่ง หมู่ที่ 4 ต.บ้านปิน 9 ต.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางขึ้นเมรุฌาปนสถานนาเมี่ยง ชุมชนบนเหนือ หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน 5 ต.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางขึ้นเมรุฌาปนสถานดงลาน ชุมชนบ้านหลิ่ง หมู่ที่ 4 ต.บ้านปิน 5 ต.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฌาปนสถานดงลาน ชุมชนบ้านหลิ่ง หมู่ที่ 4 ต.บ้านปิน 5 ต.ค. 58