.......... สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5458-1258 ............
. . . . .ป ร ะ ก า ศ ส อ บ ร า ค า เ ท ศ บ า ล ตำ บ ล บ้ า น ปิ น. . . . .  
 

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

งบประมาณ พ.ศ. 2559 /พ.ศ. 2560/พ.ศ.2561 /พ.ศ.2562
งปม. 2562 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 27 พ.ค. 62
    ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 8 พ.ค. 62
    ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ฝาย คสล. ลำห้วยแม่ลาน(หลังสถานีรถไฟบ้านปิน) ชุมชนบ้านใหม่ตลาด หมู่ที่ 4 ฯ ด้วยวิธีอิเล็คโทรนิกส์ 22 เม.ย. 62
    ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ฝาย คสล. ลำห้วยแม่ลาน(หลังสถานีรถไฟบ้านปิน) ชุมชนบ้านใหม่ตลาด หมู่ที่ 4 ฯ ด้วยวิธีอิเล็คโทรนิกส์ 2 เม.ย. 62
    ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 6 มี.ค. 62
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดฯ 25 ม.ค. 62
    ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 28 ธ.ค. 61
    รายละเอียดแนบท้าย โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) แผนที่ติดกล้อง  
    รายละเอียดแนบท้าย โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) คุณลักษณะ  
    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11 ธ.ค. 61
    ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 30 พ.ย. 61
    ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 29 ต.ค. 61
    ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 30 ต.ค. 61
    ประกาศงานพัสดุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8 ต.ค. 61
       
       
งปม. 2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าป่าม่วง หมู่ที่ 5 (ชุมชนบ้านบนเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 61
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าป่าม่วง หมู่ 5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส 3 ก.ย. 61
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าป่าม่วงหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านบนเหนือ 3 ก.ย. 61
    ประกาศงานพัสดุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 ส.ค. 61
       
       
       
       
       
       
งปม. 2560   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ฌาปนสถานนาเมี่ยง หมู่5 ต.บ้านปิน 28 ส.ค. 60
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านใหม่-ตลาด หมู่ 4 ต.บ้านปิน 28 ส.ค. 60
    โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวงศ์ นันทะไชย ถึงบ้านนายพิศิษย์ มังคลานันท์ ชุมชนบ้านใน หมู่ 5 ต.บ้านปิน 21 ส.ค. 60
    โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฌาปนสถานนาเมี่ยง ชุมชนบ้านบนเหนือ หมู่ 5 ต.บ้านปิน 21 ส.ค. 60
    โครงการติดตั้งเชื่อมวางท่อเมนประปา P.V.C. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวรวม 270 เมตร 21 ส.ค. 60
    โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ลาน ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม. 21 ส.ค. 60
    โครงการก่อสร้างราวเหล็ก สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร ถนนเลียบลำห้วยแม่ลาน 21 ส.ค. 60
    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อครกและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และก่อสร้างอาคาร ขนาด 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 0.4 เมตร 21 ส.ค. 60
    โครงการทาสีจราจรขอบทางเท้าและราวสะพาน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตรม. และตีเส้นจราจร,ทางม้าลาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตรม. และทาสีสระน้ำ ขอบม้านั่ง กระถางดอกไม้ ขอบวงรอบปูน 21 ส.ค. 60
    โครงการปรับปรุงต่อเติมห้อง ขนาดกว้าง 2.8-6.6 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตรม. และ รั้วเหล็กสูงเฉลี่ย 1.5 เมตร 21 ส.ค. 60
    โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร 21 ส.ค. 60
    โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ชุมชนบ้านบนใต้ หมู่ 5 ต.บ้านปิน 21 ส.ค. 60
    โครงการเสริมไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0-2.5 เมตร ยาว 61 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 106.75 เมตร 21 ส.ค. 60
    โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านใน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 21 ส.ค. 60
    *ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถานนาเมี่ยง ชุมชนบ้านบนเหนือ หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 4 ส.ค. 60
    *ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนางมอญแก้ว กันทะเขียวถึงบ้านนางรัตนา กาวิเปิบ ชุมชนบ้านบนนา ม.4 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 12 มิ.ย. 60
    *ประกาศ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันการน้ำกัดเซาะลำห้วยแม่ลาน ชุมชนบ้านหลิ่ง ม.4 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 12 มิ.ย. 60

 

  *ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองประกวดราคา 21 ธ.ค. 59
    *ประกาศ ราชชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 21 ธ.ค. 59
    * ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านใหม่-ตลาด ม.4 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 01 ธ.ค. 59
งปม. 2559   * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำห้วยแม่ลานสายปงขมิ้น 26 เม.ย.59
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำห้วยแม่ลานบ้านนางแดงถึงบ้านนายชลชุมชนบ้านใหม่ตลาด หมู่ 4 ต.บ้านปิน 18 ม.ค. 59
    * ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ 28 ธ.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบ้านปิน จำนวน 4 รายการ 3 พ.ย. 58
    * ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 22 ต.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ชุมชนบ้านใหม่-ตลาด หมู่ที่ 4 ต.บ้านปิน 9 ต.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายปงขมิ้นบริเวณสวนนายสมศักดิ์ นาระกันทา ชุมชนบ้านบนนา หมู่ที่ 4 ต.บ้านปิน 9 ต.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(พ่อเฒ่าหลวง) ชุมชนบ้านบนเหนือ หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน 9 ต.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูจากสะพานบ้านก้องฝายถึงอาคารเอนกประสงค์ชุมชนบ้านหลิ่ง หมู่ที่ 4 ต.บ้านปิน 9 ต.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางขึ้นเมรุฌาปนสถานนาเมี่ยง ชุมชนบนเหนือ หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน 5 ต.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางขึ้นเมรุฌาปนสถานดงลาน ชุมชนบ้านหลิ่ง หมู่ที่ 4 ต.บ้านปิน 5 ต.ค. 58
    * ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะฌาปนสถานดงลาน ชุมชนบ้านหลิ่ง หมู่ที่ 4 ต.บ้านปิน 5 ต.ค. 58