ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านปิน

                        ชุมชน “บ้านปิน” ก่อตั้งขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน จากตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งในสมัยพุทธกาลนั้น  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์สำเร็จพระอรหันต์ (ตรัสรู้) แล้ว พระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์  จำนวน 500  รูป  ได้เสด็จมาที่เขาดอยน้อย  (วัดพระธาตุดอยน้อยในปัจจุบัน)   ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านปิน ประมาณ  1 กิโลเมตร ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดราษฎร และมีหญิงหม้ายคนหนึ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้น  จึงได้ถอดปิ่นทองซึ่งปักที่มวยผม ถวายแด่พระพุทธองค์เพื่อเป็นพุทธบูชา  พระองค์ได้ทรงรับไว้และได้มีพุทธทำนายว่าในอนาคตกาลบริเวณนี้จะเกิดเป็นบ้านเมืองรอบ ๆ เขาแห่งนี้  และมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา  แลมีชื่อว่า  “บ้านปิ่น” ซึ่งต่อมาได้เรียกเป็น “บ้านปิน” จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการก่อตั้ง

แต่เดิมอำเภอลอง อยู่ในปกครองจังหวัดลำปาง จนกระทั่ง พ.ศ. 2474  ได้มีการจัดแนวเขตจังหวัดขึ้นใหม่ จึงได้โอนอำเภอลองไปขึ้นกับจังหวัดแพร่ เพราะการคมนาคมและติดต่อราชการใกล้กว่า
ซึ่งสุขาภิบาลบ้านปิน ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2505 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ซึ่งสุขาภิบาลบ้านปิน ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2505  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยรวมเอาสองหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลอง 5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดแพร่ 35 กิโลเมตร

พื้นที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์

                        เทศบาลตำบลบ้านปิน ตั้งอยู่เลขที่ 77 ถนนจรูญลองรัฐ มีพื้นที่ประมาณ 1.6 ตร.กม. หรือประมาณ 1,000 ไร่ มีถนนสายลอง-แพร่ ผ่านไปจังหวัดลำปางและภาคเหนือตอนบน มีทางรถไฟสายเหนือ “กรุงเทพ-เชียงใหม่”   มีลำห้วยไหลผ่าน 2 สายคือ ลำห้วยแม่ลาน และลำห้วยแม่ยาก ซึ่งราษฎรได้อาศัยทำนาและปลูกพืชอื่นๆ
เทศบาลตำบลบ้านปิน มีชุมชนในปกครองทั้งหมด 7 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนบ้านบนเหนือ
2. ชุมชนบ้านบนสวรรค์
3. ชุมชนบ้านบนใต้
4. ชุมชนบ้านใน
5. ชุมชนบ้านใหม่-ตลาด
6. ชุมชนบ้านหลิ่ง-บนนา

การปกครอง
การปกครอง เทศบาลตำบลบ้านปินมีเขตการปกครอง 2 หมู่บ้าน
มีจำนวน ประชากร   ดังนี้


ตำบล/หมู่

ชาย

หญิง

รวม

ตำบล บ้านปิน
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 77 (ทะเบียนบ้านกลาง)

1,147
496
644
7

1,326
554
768
4

2,473
1,050
1,412
11

 การคมนาคม

                        เทศบาลตำบลบ้านปินมีถนนสายลอง-แพร่(ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1023) สามารถเดินทางไปจังหวัดลำปางและภาคเหนือตอนบนได้ และมีทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่(ทางรถไฟสายเหนือ) ผ่านที่สถานีรถไฟบ้านปิน การคมนาคมสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ และมีรถประจำทางวิ่งผ่านตลอดวัน
สภาพการคมนาคมในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านปินมีถนนเทศบาลที่รับผิดชอบ แยกเป็น
ถนนคอนกรีต คสล.         5,585    เมตร
ถนนลาดยาง                   1,586    เมตร
ถนนลาดยางสายลอง-แพร่ ของกรมทางหลวงผ่านเป็นระยะทาง 2,000 เมตร

แหล่งน้ำสาธารณูปโภค
เทศบาลตำบลบ้านปินมีลำห้วยไหลผ่าน จำนวน 2 สายคือ ลำห้วยแม่ลานเป็นลำห้วยที่มีขนาดใหญ่และได้เรียงหินยาแนวกันตลิ่งพังไว้ และมีถนนเลียบลำห้วย เทศบาลฯ ได้ประดับไฟกิ่งไว้ สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ และลำห้วยแม่ลานนี้ ทุกปีเทศบาลจะใช้เป็นที่จัดงานประเพณีลอยกระทงทุกปี  และอีกลำห้วยหนึ่งคือ ลำห้วยแม่ยากเป็นลำห้วยที่มีขนาดกลางและได้เรียงหินยาแนวกันตลิ่งพังไว้ และมีถนนเลียบลำห้วย
ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลบ้านปินสามารถใช้น้ำในลำห้วยทั้งสองใช้ในการเกษตรกรรมได้ตลอดปี

การบริหารการพัฒนาเทศบาล

                        เทศบาลตำบลบ้านปิน ประสบผลสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาเกือบทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งประสบผลสำเร็จติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 20 ปี นับแต่กระทรวงมหาดไทยได้รณรงค์ และจัดให้มีการประกวดสุขาภิบาลด้านการรักษาความสะอาดเป็นต้นมา
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทศบาลตำบลบ้านปินรักษามาตรฐานการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนมาจาก
1. การประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรรู้และเข้าใจในนโยบายทุกระดับ
2. สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสียสละเอาใจใส่ตรวจตราแนะนำ และได้กระทำเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน โดยได้มอบให้สมาชิกสภาเทศบาลรับผิดชอบในแต่ละชุมชน
3. ราษฎรทุกหลังคาเรือนได้ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดีตลอดมา
4. ได้มีการปลูกจิตสำนึกเด็กๆ ในการรักษาความสะอาด โดยเริ่มตั้งแต่โรงเรียนประถมในเขตเทศบาล (โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)


ผลชี้วัดความสำเร็จดูได้จากรางวัลที่ได้รับ ซึ่งมาจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านปินทำให้ได้รับรางวัล จากโครงการประกวดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรมการปกครองและสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ดังนี้
1. การประกวดสุขาภิบาลดีเด่นทั่วราชอาณาจักร คือ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.

2526
2527
2528
2529
2530
2532
2533
2534
2535
2536
2538

รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่

3
2
2
1
1
2
2
1
1
2
3

ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภทสุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล

2. การประกวดเทศบาลกรมการปกครองร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  คือ

12.
13.
14.

ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.

2543
2544
2545

รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่

1
1
2

ประเภท
ประเภท
ประเภทเทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

+

 

                        3. และนอกจากนี้ปีงบประมาณ 2544 ได้รับรางวัลจากกรมอนามัย คือ
ได้รับรางวัล   “สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ” และ
ได้รับรางวัล   “คุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค