.......... สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5458-1258 ............
ประกาศผลการจัดซื้อ จ้ดจ้าง  
 

เทศบาลตำบลบ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปิน เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 3 ต.ค. 60
    ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)  
 

โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ชุมชนบ้านใหม่-ตลาด หมู่ที่ 4 ต.บ้านปิน

   

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบ้านปิน จำนวน 4 รายการ

 
    โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(พ่อเฒ่าหลวง) ชุมชนบ้านบนเหนือ หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน  
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายปงขมิ้นบริเวณสวนนายสมศักดิ์ นาระกันทา ชุมชนบ้านบนนา หมู่ที่ 4 ต.บ้านปิน  
    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม. 2558