.......... สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5458-1258 ............
 

แบบคำร้อง แบบพิมพ์ ในการติดต่อราชการ
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล  
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540)  
    หนังสือร้องทุกข์  
    คำขอจดทะเบียนพานิชย์  
       
    กองคลัง  
    ใบยืมพัสดุ, ครุภัณฑ์ ของทางราชการ  
       
    กองการศึกษา  
    ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ใบทะเบียนประวัติ/ใบมอบตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านปิน  
       
    กองช่าง  
    หนังสือร้องทุกข์  
    รายการหลักฐานต่างๆ ในการขออนุญาตในการปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร  
    ใบยื่นคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา  
    คำขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร  
    หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  
    หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน  
    หนังสือมอบอำนาจ