ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน เรื่อง ประกาศให้ประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน เรื่อง ประกาศให้ประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน เรื่อง ประกาศให้ประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน เรื่อง ประกาศให้ประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560