.......... สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5458-1258 ............
 

ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 และมาตรา 9
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร    
  ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ    
  คำสั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ    
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    
  ขั้นตอนและระยเวลาการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ    
       
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน    
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าาที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน    
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ    
มาตรา 7 (4) กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ    
มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด    
       
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน    
มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ใน รกจ. ตามมาตรา 7(4)    
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ    
มาตรา 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ์หน้าที่ของเอกชน    
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง ตามมาตรา 7 วรรคสอง    
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน    
  สัญญาอื่นๆ    
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ    
มาตรา 9 (8)-1 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา    
มาตรา 9 (8)-2 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1    
มาตรา 9 (8)-3 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ    
มาตรา 9 (8)-4 เกณฑ์มาตราฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส่    
มาตรา 9 (8)-5 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ    
ข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลสำคัญ และแบบฟอร์มต่างๆ